Zpráva o činnosti VAK Jablonné nad Orlicí a.s.Vážení občané,

jménem vodohospodářské společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí bych Vás rád informoval o činnosti za uplynulé období.

Společnost VAK Jablonné nad Orlicí funguje v tzv. smíšeném modelu provozování. Infrastruktura, která je tvořena inženýrskými sítěmi i vodohospodářskými objekty, je vlastněna i provozována jedním subjektem – akciovou společností VAK. Tento model provozování umožňuje efektivně hospodařit a investovat do spravovaného vodohospodářského majetku. Hospodaření společnosti nezatěžuje odvádění zisku mimo systém vodního hospodářství, případně mimo Českou republiku a je reinvestován prostřednictvím fondu obnovy a rozvoje.

VAK je komunální společností, kterou majoritně vlastní 61 měst a obcí. Podíl měst a obcí činí 92,6 % základního kapitálu. Zastoupení největších akcionářů je zřejmé z grafu

 VAK graf2.jpg

Minoritní podíl ve výši 7,4 % základního kapitálu (DIK) je v současné době v rukou přibližně 200 akcionářů z řad fyzických a právnických osob.

Statutárními orgány společnosti je představenstvo a dozorčí rada. Zástupci měst a obcí ve statutárních orgánech společnosti jsou aktivními činiteli, kteří utvářejí rámec jejího fungování a rozhodují o koncepčních ekonomických otázkách.

Vedení společnosti i představenstvo si uvědomuje, že VAK působí v regionu s mnoha malými či středně velkými obcemi s řídkou hustotou zástavby. Spotřeba pitné vody a odvádění odpadních vod tudíž nepřináší potřebný počet velkých odběratelů. Malé obce patří k citlivým oblastem, proto je ve všech obcích, které jsou akcionáři společnosti VAK, uplatňován solidární princip jednotné regionální ceny vodného a stočného, který umožňuje zachovat jejich obydlenost.

Prioritou společnosti VAK je péče o zdroje pitné vody a jejich ochranná pásma. Větší území jsou řízena prostřednictvím „jímacích řádů oblastí“, které zajišťují rovnoměrný odběr vody z různých zdrojů na základě hydrogeologických dat tak, aby nedocházelo k jejich přetěžování. Samozřejmostí je sledování hladin podzemní vody ve významných vrtech. Data jsou přenášena pomocí rádiové sítě na vodárenský dispečink, který zajišťuje dozor nad všemi vodohospodářskými objekty. Dlouhodobé trendy ve vývoji hladin podzemní vody jsou pravidelně vyhodnocovány a určují prioritu v budování nových vodních zdrojů.

Vodovodní síť je obnovována moderními trubními materiály dle vnitropodnikové standardizace. Ztráty vody ve vodovodní síti jsou na výborné úrovni. V roce 2016 činily necelých 10 % (průměr v ČR je cca 17 %).

Dlouhodobý trend ve ztrátách vody je patrný z následujícího grafu:

VAK graf1.jpg

 V investiční oblasti se VAK snaží získávat dotační zdroje z Ministerstva životního prostředí či Ministerstva zemědělství ČR. Díky nim jsme v minulých třech letech zrealizovali tyto projekty:

-          Dostavba kanalizace a intenzifikace čistírny odpadních vod v Letohradě.

-          Stavba nové úpravny vody v Chocni.

-          Dokončení kanalizace a stavba nové ČOV v Brandýse nad Orlicí.

-          Dostavba kanalizace v Běstovicích.

-          Kanalizace v Dolním Třešňovci.

Celkový finanční objem činil 214 mil. Kč, z toho Státní fond životního prostředí poskytl dotace ve výši 152 mil. Kč a VAK zapojil z vlastních zdrojů více než 60 mil. Kč bez DPH. V současné době připravuje VAK rozsáhlé vodohospodářské projekty, které by měly být realizovány v letech 2018 až 2022. Jedná se o rozvoj skupinových vodovodů „Brandýsko“ a „Letohradsko“. Cílem projektů je zajištění spolehlivé dodávky vody do všech malých obcí v okolí těchto měst s výhledem na několik desítek let.

Vybudovat bychom chtěli i kanalizaci v obci Horní Třešňovec s napojením na stávající čistírnu odpadních vod v Lanškrouně. Předpokládané finanční náklady výše uvedených projektů činí cca 250 mil. Kč bez DPH.

V ekonomické oblasti se VAK postupně modernizuje a elektronizuje. Zálohový způsob úhrady faktur prostřednictvím SIPA nebo trvalých příkazů již zvolilo více než 85 % a elektronické faktury akceptuje téměř 50 % zásobovaných domácností. Výhody jsou oboustranné - VAK šetří provozní náklady spojené s administrací a poštovným, odběratelé šetří svůj čas a zároveň tím zrovnoměrní rodinné výdaje. Navíc doklady posílané v elektronické podobě přispívají k ochraně životního prostředí.

 

Cena „vody“ vždycky byla a bude sledovaným tématem, přitom voda z kohoutku je mnohonásobně levnější než kterákoliv jiná tekutina, balené vody nevyjímaje. Při průměrné spotřebě 100 litrů/os./den, nás vodné včetně stočného stojí cca 8 Kč vč. DPH/os./den. V rodinném rozpočtu tvoří v průměru méně než 2 % z celkových výdajů, což je nejméně ze všech energií.

Závěrem si dovoluji popřát všem odběratelům vody dodávané společností VAK osvěžující zážitek při její konzumaci a hlavně mnoho zdraví.

Jablonné nad Orlicí 4. 12. 2017.

Bohuslav Vaňous v. r.

Ředitel společnosti


Menu

30. 1. Robin

Zítra: Marika

Nejbližší akce v obci

11. 2. Dětský karneval
18. 2. Fotbalový ples

Zobrazit Kalendář akcí
Zobrazit Aktuality

Najdete nás také na:

Damníkov FB1.jpg  Damníkov you tube1.jpg

Externí odkazy

SDH Damníkov
SG Damníkov
ZŠ a MŠ Damníkov
Knihovna Damníkov
Pošta Damníkov
Statistiky obyvatel Damníkov
Tipy na výlet Damníkov
Policie ČR Č.Třebová

E-Služby

Úřední deska
Czech Point
E-podatelna
Usnesení zastupitelstva
Mapové služby

Kontakt

Obecní úřad
Damníkov
56123
Provozní doba úřadu zde... Telefon: 465 394 113
Starosta obce
mob.: 775 660 375
Email: damnikov@ow.cz

Důležitá tel. čísla

Hasičský sbor - 150
Záchranka - 155
Policie - 158
Tísňové volání - 112
Další kontakty a odkazy >>

Předpověď počasí