Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 8. a 9.Datum konání:
8.10.2021
Datum ukončení:
9.10.2021

Obecní úřad Damníkov
Starosta obce Jiří Blažek
Damníkov č. p. 9, 561 23
tel.: 465 394 113
e-mail:damnikov@ow.cz
ID datové schránky: ivxb4c6

Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 8. a 9. října 2021 v obci Damníkov

V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 a 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
i n f o r m u j i v o l i č e ,
že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční
v pátek 8. října 2021 v době od 14:00 do 22:00 hodin
a v sobotu 9. října 2021 v době od 8:00 do 14:00 hodin.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost se sídlem: Obecní úřad Damníkov, zasedací místnost, Damníkov č. p. 9., pro voliče s trvalým pobytem v obci Damníkov.
Voliči bude umožněno hlasování po prokázání jeho totožnosti a státního občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Hlasovací lístky budou voliči dodány do domácnosti (na adresu jeho trvalého pobytu) nejpozději do úterý 5. října 2021, v den voleb může volič tyto obdržet i ve volební místnosti.
Je-li volič z důvodu nepřítomnosti v místě svého trvalého pobytu vybaven voličským průkazem, může na tento hlasovat v jakémkoli stálém volebním okrsku na území České republiky, popř. v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí u příslušného zastupitelského úřadu.
Informaci o umístění příslušného volebního stanoviště (drive-in), zřízeného pro daný okres pro hlasování ze silničního motorového vozidla výhradně pro voliče v karanténě nebo izolaci v souvislosti s onemocněním covid-19, naleznete nejpozději ve čtvrtek 23. září 2021 na internetových stránkách Krajského úřadu Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz. Zde naleznete nejpozději v úterý 28. září 2021 také telefonní číslo Krajského úřadu Pardubického kraje, na kterém voliči v karanténě nebo izolaci v souvislosti s onemocněním covid-19, kteří se nemohli dostavit na příslušné volební stanoviště (dive-in), mohou žádat o hlasování do zvláštní
přenosné volební schránky.

V Damníkově dne 22. 09. 2021


Menu

2. 12. Blanka

Zítra: Svatoslav