Konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obceDatum konání:
17.10.2022

OBEC DAMNÍKOV
Obecní úřad Damníkov

I N F O R M A C E
o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce
Damníkov
Obecní úřad Damníkov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání
ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Damníkov,
svolaného dosavadním starostou obce Jiřím Blažkem v souladu s § 91 odst. 1
zákona o obcích.
Místo konání: Obec Damníkov – zasedací místnost obecního úřadu,
Damníkov č. p. 9
Doba konání: 17. října 2022 od 16:00
Navržený program:
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Určení způsobu volby
4. Volba starosty
5. Volba místostarosty
6. Zřízení finančního a kontrolního výboru
7. Volba předsedy a členů finančního výboru
8. Volba předsedy a členů kontrolního výboru
9. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
10. Projednání prodeje pozemkové parcely č. 2350 a stavební parcely č. 169 v k. ú.
Damníkov
11. Projednání pronájmu pozemkových parcel č. 1563/2 a 2331/6 v k. ú. Damníkov
12. Projednání pojistné události
13. Projednání určeného člena zastupitelstva k pořízení Změny č. 2 územního
plánu Damníkov
14. Diskuse
Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

Konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce.pdf


Menu

1. 12. Iva

Zítra: Blanka