Ceny za vodné a stočné platné od 1. 1. 2022Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

Tisková zpráva

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. (dále jen VAK) na svém zasedání dne 26. 11. 2021 posoudilo všechny závazné podmínky cenové regulace oboru, kde jsou ceny vodného a stočného zařazeny mezi komodity, jejichž ceny jsou tzv. „věcně usměrňované“. Při tom vzalo v úvahu předpokládaný vývoj cen všech vstupů, zvážilo sociální dopady zvýšení cen vodného a stočného a rozhodlo o stanovení cen v oblasti, kde VAK vlastní i provozuje vodárenskou infrastrukturu, pro rok 2022 takto:

Ceny za vodné a stočné platné od 1. 1. 2022:
vodné 41,70 Kč/m3 bez DPH 45,87 Kč/m3 včetně 10 % DPH
stočné 43,10 Kč/m3 bez DPH 47,41 Kč/m3 včetně 10 % DPH
celkem 84,80 Kč/m3 bez DPH 93,28 Kč/m3 včetně 10 % DPH

Odběratelé na většině území obsluhovaného společností VAK tak zaplatí v roce 2022 za 1 m3, tj. 1 000 litrů vody 93,28 Kč/m3 včetně DPH. Cena za výrobu a dodávku 1 litru pitné vody včetně následného odkanalizování a vyčištění vyprodukované odpadní vody tak stále činí méně než 10 haléřů. Při průměrné spotřebě 100 l na osobu a den, tj. cca 36,5 m3 za rok je měsíční výdaj za vodné a stočné jednoho obyvatele přibližně 284 Kč, oproti cenové úrovni roku 2021 se jedná o zvýšení o cca 15 Kč za měsíc.

V roce 2021 činil součet cen vodného a stočného 88,33 Kč/m3 včetně DPH. Oproti cenám platným v roce 2021 tak dochází k navýšení vodného a stočného celkem o 5,6 % (z toho vodné 7,8 %, stočné 3,6 %).

Společnost VAK v současné době postupně dokončuje tři významné vodohospodářské projekty, které jsou podporovány z Operačního programu Životní prostředí, zaměřené na dlouhodobý dostatek kvalitní pitné vody a čištění vod odpadních. Celkové investiční náklady bez DPH činí 319,1 mil. Kč, z toho vlastní zdroje společnosti VAK budou činit minimálně 148,9 mil Kč. a jsou z větší části financovány bankovním úvěrem. Dotace SFŽP bude poskytnuta ve výši cca 170,2 mil. Kč a podmínkou jejího čerpání je také budoucí dostatečná tvorba prostředků na obnovu takto pořízeného majetku.

V roce 2022 se bude společnost muset vypořádat s rostoucími cenami většiny důležitých vstupů, přičemž většinou jde o růsty velmi výrazně převyšující míru inflace. Za zmínku stoji zejména tyto faktory:

- Bezprecedentní růst cen energií, který i přes veškerou snahou o včasnou fixaci a pečlivý výběr dodavatelů přesáhne 27 %. To u vodného představuje více než 60 haléřů na m3 a u stočného dokonce 95 haléřů na m3.
- Nárůst cen stavebních prací a materiálu potřebného na opravy, což ve vodném i přes veškerou racionalizaci těchto činností znamená více než 70 haléřů na m3.
- Nárůst odpisů investičního majetku vlivem postupného zprovozňování velkých investičních akcí.
- Zákonná povinnost tvorby finančních zdrojů na obnovu vodohospodářské infrastruktury (tato povinnost vyplývá rovněž z podmínek přijímání dotací ze Státního fondu životního prostředí),
- Potřeba vybavovat sítě stále nákladnější technologií dálkového sledování, což do budoucna přinese významné úspory jak společnosti, tak našim odběratelům, ale v počátku to znamená nezanedbatelné náklady.
- Růst cen dalších vstupů jako jsou chemikálie a prakticky veškeré služby a stejně tak potřeba reagovat na situaci na trhu práce a zajistit tomu odpovídající růst mezd či nutnost akceptovat poměrně rychlý růst úrokových sazeb úvěrů.
- Trvající nutnost zajistit ve zvýšené míře dohled nad zdravotní nezávadností dodávané pitné vody a také dostatečnou frekvenci testování zaměstnanců a kvalitní ochranné pomůcky pro zaměstnance v souvislosti s pandemií COVID-19, zejména ty, kteří pracují jako obsluha čistíren odpadních vod.

Společnost VAK si uvědomuje, že úplné přenesení rostoucích nákladů na spotřebitele by mohlo znamenat velkou zátěž pro domácnosti a firmy v regionu. Proto bude dále hledat možnosti, jak svoji práci zefektivnit a je také připravena akceptovat dočasné snížení svého zisku, který je i tak z většiny investován zpět do infrastruktury.

Spotřeba k 31.12.2021 bude v souladu se zákonem a odběratelskými smlouvami stanovena výpočtem z denních spotřeb fakturovaného období. Odběratel má také možnost stav vodoměru k 31.12.2021 nahlásit. Z důvodu nutnosti okamžitého zpracování tak musí učinit nejpozději do 4. ledna 2022, a to výhradně prostřednictvím webových stránek www.vak.cz. Podmínkou pro přijetí a následné zpracování samoodečtu vodoměru, zadaného ve formuláři „ODEČET VODOMĚRU“ (v rychlých odkazech), je vyplnění správného a úplného čísla odběrného místa a názvu odběrného místa (obec, ulice, č.p. - obojí je uvedeno na faktuře).

Jablonné nad Orlicí 30. 11. 2021                                                                       Ing. Bohuslav Vaňous

Ceny za vodné a stočné platné od 1. 1. 2022.pdf


Menu

22. 3. Leona

Zítra: Ivona

Nejbližší akce v obci

1.4. Jarní výstava
12.4.
Beseda seniorů
3.6.
Dětský den
17.-18.6. Damníkovská pouť
2.9. Loučení s prázdninami

Zobrazit Kalendář akcí
Zobrazit Aktuality

Najdete nás také na:

Damníkov FB1.jpg  Damníkov you tube1.jpg

Externí odkazy

SDH Damníkov
SG Damníkov
ZŠ a MŠ Damníkov
Knihovna Damníkov
Pošta Damníkov
Statistiky obyvatel Damníkov
Tipy na výlet Damníkov
Policie ČR Č.Třebová

E-Služby

Úřední deska
Czech Point
E-podatelna
Usnesení zastupitelstva
Mapové služby

Kontakt

Obecní úřad
Damníkov
56123
Provozní doba úřadu zde... Telefon: 465 394 113
Starosta obce
mob.: 775 660 375
Email: damnikov@ow.cz

Důležitá tel. čísla

Hasičský sbor - 150
Záchranka - 155
Policie - 158
Tísňové volání - 112
Další kontakty a odkazy >>

Předpověď počasí